Kezdőlap  Felvételizőknek  Földtudományi MSc  Földtudomány MSc szakleírás

Általános célkitűzések:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a különböző geoszférák felépítésével, folyamataival kapcsolatos ismereteik birtokában képesek önálló tervező, irányító, szakértői munkakörök betöltésére a földtudományokhoz kapcsolódó tudományos kutatásokat végző, a földtudományok eredményeit alkalmazó és továbbfejlesztő munkahelyeken, kutató-fejlesztő intézetekben és szakigazgatási szervekben. A végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • a földi anyagi minőségek és jelenségek tulajdonságait,
 • a földi környezetben lejátszódó folyamatok térbeli kapcsolatrendszerét mikro-, mezo- és makroszinten,
 • a földi erőforrások fenntartható kitermelésével kapcsolatos komplex problémakört,
 • a földtudományokra jellemző elméleteket, paradigmákat, elképzeléseket és elveket,
 • az adatgyűjtés, adatrögzítés és -feldolgozás megfelelő technikáit,
 • legalább egy idegen nyelv szakmai ismeretanyagát középszinten.

 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • A Föld légkörében, felszínén és felszín alatti szféráiban lejátszódó földtudományi folyamatok megértésére, valamint ezen folyamatok komplex rendszerben való kezelésére,
 • a földi anyagmintákban lévő alkotók eloszlásának és szerkezetének elemzésére térben és időben,
 • a terepi és laboratóriumi észlelések elmélettel való összehangolására a megfigyelés, felismerés, szintézis és modellezés munkafolyamat–sorozaton keresztül,
 • a rendszerint hiányos adatokból álló különböző típusú észlelések begyűjtésére, valamint ezek alapján vezetői szinten hipotézisek felállítására és ellenőrzésére,
 • kutatások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és kutatási beszámolók elkészítésére, beleértve az irodalmi adatok felhasználását is,
 • adatok előkészítésére/begyűjtésére, értelmezésére és bemutatására, megfelelő minőségi és mennyiségi technikák és eljárási/programcsomagok felhasználásával,
 • a mintavétel meghatározó jelentőségének felismerésére,
 • laboratóriumi adatgyűjtés és a mintavételi hibák, valamint a terepi, adatrögzítés és adatfeldolgozás során fellépő bizonytalanságok megfelelő kezelésére,
 • a földtudomány önálló, alkotó művelésére mind az elméleti, mind a gyakorlati feladatokat illetően,
 • a földtudományok iránti társadalmi igények kielégítésére,
 • az ipar, az energiaszektor, a vízügy, a bányászat, az energetika, a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a települési önkormányzatok munkájába történő bekapcsolódásra.

 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • elemző és szintetizáló készség alkotói szinten,
 • önálló problémamegoldó készség,
 • döntéshozatali készség vezetői szinten,
 • önálló munkára való képesség alkotói szinten,
 • kritikus és önkritikus látásmód,
 • képesség új ötletek felvetésére önálló kutatói szinten (kreativitás),
 • továbbtanulási készség,
 • készség a megszerzett ismeretek gyakorlatban való irányító jellegű alkalmazására,
 • minőség iránti elkötelezettség,
 • magas szintű információkezelési készség,
 • jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség az anyanyelven és egy kiválasztott idegen nyelven,
 • interdiszciplináris kutató-fejlesztői csoportban való együttműködési készség,
 • csapatmunkában való hatékony részvétel képessége,
 • a kutatások erkölcsi vonatkozásainak (a tudomány társadalom iránti elkötelezettségének ill. a szakmai etikának) felismerése; a kutatás szellemi szabadságának tisztelete; a szakmai viselkedési szabályok elfogadása,
 • az egyéni és kollektív célok és felelősségek felismerése és ezeknek a szerepeknek megfelelő cselekvés.

 

Tanterv:

Az egyes geoszférák felépítésével, dinamikájával, fejlődésével kapcsolatos ismeretek 50 kredit. Szakmai modulok 28 kredit. Szakmai gyakorlat 4 kredit. Projektmunka 10 kredit. Szabadon választható 8 kredit. Diplomamunka 20 kredit.

 

Támogató infrastruktúra:

A képzés tárgyi feltételei a Szegedi Tudományegyetemen biztosítottak.

Tantermek, előadótermek, laboratóriumok

A Természettudományi Kar 100 főt meghaladó befogadóképességű előadótermeinek száma hat. A Földrajzi és Földtudományi Intézeton rendelkezésre álló tantermek: Miháltz-terem (40 fő), Grasselly-terem (30 fő), Marczell-terem (36 fő) Teleki-terem (50 fő), Princz-terem (30 fő).

Kisebb, szemináriumok céljára alkalmas terem minden tanszéken található. A tantermek oktatástechnikai felszereltsége jó (írásvetítő, projektor, diavetítő).

A gyakorlati képzés a tanszékcsoport számítógépes kabinetjeiben (60 db gép) és speciálisan kialakított laboratóriumaiban (pl. geokémiai, kőzetmikroszkópiai, régészeti geológiai, szedimentológiai, környezetföldtani, talajtani laboratóriumok) történik. Rendelkezésre áll egy folyamatosan működő, két mérőponttal ellátott meteorológiai mérőállomás is.

A hallgatók rendelkezésére áll a világhírű „Koch Sándor Ásványtani Gyűjtemény”, a „Földtani és Őslénytani Gyüjtemény” és a kifejezetten tanulmányi célra összeállított gyakorló gyűjtemények.

Számítástechnika, könyvtár

A Szegedi Tudományegyetem a könyvtár ellátottság megfelel a kor színvonalának. A 2004-ben megnyílt Tanulmányi és Információs Központban kapott helyet a központi könyvtár, amely az SZTE hallgatói számára lehetővé teszi minden szükséges szakkönyv és folyóirat elérését nyomtatott formában, vagy interneten. Az épületben kisebb, 5-15 fős tanulócsoportok számára konzultációra alkalmas tereket is kialakítottak.

Tankönyv, jegyzet

A tananyag elsajátítását a tanszékcsoport oktatói által írt tankönyvek, jegyzetek segítik. Felhasználjuk más hazai egyetemek neves szakemberei által írt tankönyveket és jegyzeteket is. A tanszékek honlapján több kurzushoz oktatási segédletek is találhatók.

 

Tudományos tevékenység:

Az SZTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet a földtudomány számos területén végez eredményes kutatásokat. A tanszékcsoport egyik erőssége éppen ez a sokszínűség. A hagyományos és a legújabb kutatások fő témái között említhetjük a magmás és metamorf folyamatok földtanát, ásványtanát, geokémiáját, az ásványi nyersanyagképződés földtani folyamatainak elemzését. A tanszékcsoport oktatói meghatározó szerepet játszottak a hazai szerves geokémiai kutatások (kőolaj, földgáz, olajpala, kőszén, talaj, recens üledékek) elindításában, folyamatos művelésében és a felszín alatti vizek hidrogeokémiai, hidrogeológiai (vízkémia és vízmozgás kapcsolata) kutatásaiban. Az utóbbi években a hidrodinamikai áramlási rendszerek, a paleofluidum fejlődés tér- és időbeli sajátosságai témakörökben kezdődött ígéretes kutatás. A felsorolt témákat, a Fluidum - kőzet kölcsönhatások tudományos műhely keretében művelő csoport bázisát az Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani tanszék dolgozói alkotják, mellettük jelenleg 2 posztdoktori ösztöndíjas, 6 PhD-hallgató és számos diákköri munkát, szakdolgozatot készítő hallgató végez kutatómunkát.

A Földtani és Őslénytani Tanszéken évtizedek óta folyik Magyarország negyedidőszaki fejlődéstörténetének tanulmányozása, a pannóniai képződmények rétegtani, üledéktani, geokémiai és paleoökológiai vizsgálata. A korábbi és, az utolsó évtizedben előtérbe került, régészeti és geomatematikai kutatásoknak megfelelő Környezettörténeti, régészeti geológiai és negyedidőszaki tudományos műhely és a Geomatematikai tudományos műhely közösségét elsősorban a nevezett tanszék jelenlegi és nyugdíjas oktatói, kutatói, PhD- (jelenleg 6 fő) és szakdolgozó hallgatói alkotják.

Az Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszéknek a Földtudományi Bsc-hez kapcsolódó tevékenysége a települések éghajlatmódosító hatásának és a levegő antropogén okokra visszavezethető szennyezettségének kutatására irányul. A tanszék oktatóinak és PhD hallgatóinak nagyobb része (2 PhD hallgató) és néhány diákköri munkát, szakdolgozatot és diplomamunkát készítő graduális hallgató ezekben a vizsgálatokban vesz részt a Városklimatológia tudományos műhely, valamint a Légszennyezettség tudományos műhely keretében.

A Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéken három szakmai műhely működik. A Táj- és környezetkutató tudományos műhely fő szakmai profilja a tájváltozások értékelése, s gyakorlati tevékenységei közül kiemelhetőek talajeróziós vizsgálatok, illetve a különböző léptékű környezetvédelmi programok készítése. Az Alkalmazott geomorfológiai műhely leginkább a recens tájváltozások kvantitatív értékelésében ért el jelentősebb eredményeket. A Geoinformatikai műhely a térinformatika földrajzi alkalmazásaira koncentrál, s alkalmazásával több területen sikerült új eredményeket felmutatni.

Az SZTE TTK földtudományi tudományos műhelyei alapító tagjai az SZTE TTK Környezettudományi Intézetének. Az intézet a környezeti kutatások biológiai, fizikai, földtudományi, kémiai megközelítésű kutatásait koordinálja, a környezettudományi graduális és posztgraduális képzés szakgazdája. A környezetföldtudományi kutatások a Környezetföldtudományi tudományos műhely keretében, a Földrajzi és Földtudományi Intézet valamennyi tanszékének együttműködésével zajlanak. A talaj – üledék – kőzet – fluidum rendszer megismerését, minőségvédelmét, az ivóvíz készletek megőrzését elősegítő kutatások eredményei hozzájárulnak az életminőség javításához.

A felsorolt tudományos műhelyek mindegyike számos külföldi partnerrel, hazai egyetemekkel, kutatóintézetekkel folytat közös kutatásokat.

A tudományos műhelyek eredményességét az oktatók, kutatók és hallgatók publikációs és pályázati tevékenysége, az elért tudományos fokozatok mutatják.

Tovább linkek, információk
FFT Hírlevél


Elérhetőségeink:

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatika Kar
Földrajzi és Földtudományi Intézet

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.

Tel.: +36 62 546-348; 544-058
Fax: +36 62 546-384
E-mail: geo@geo.u-szeged.hu


Intézetvezető:
Dr. Pál-Molnár Elemér

Intézetvezető-helyettes:
Dr. Bajmócy Péter