Kezdőlap  Felvételizőknek  Földrajz BSc  Földrajz BSc szakleírás

Általános célkitűzések

A képzés célja olyan geográfusok képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, valamint idegen nyelvtudásuk birtokában képesek a szakterületükön önálló ismeretszerzésre. Elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, ismereteket szereznek a környezet működéséről, a természeti és társadalmi-gazdasági környezetről. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 

Az alapfokozat birtokában a geográfusok képesek

 • a földrajzi szakirodalom feldolgozására, kritikai értékelésére;
 • a Földön lejátszódó természeti és társadalmi folyamatok sajátosságainak és kölcsönhatásainak felismerésére;
 • a természet- és társadalom-földrajzi rendszer fő elemeinek ismeretében értelmezni azok törvényszerűségeit, szerkezetüket, kölcsönhatásaikat és változásaikat;
 • a földrajzi környezet komplex felmérésére, a természeti, társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok tematikus térképezésére;
 • földrajzi, térbeli adatok elemzésére, modellezésére, az eredmények értékelésére, megjelenítésére, térképezésére;
 • a természeti és társadalmi környezetben lejátszódó folyamatok térbeli rendjének meghatározására.

 

Az alapfokozat birtokában a geográfusok alkalmasak

 • földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására
 • környezeti, tájminősítési, település- és térelemzési szakmai kérdések megoldására, szakmai döntések hátterének kidolgozására;
 • a laboratóriumi, terepi adatfelvételek, a társadalom-földrajzi adatok adatbázisba rendezésére, kezelésére és geotudományi eszközökkel történő elemzésére;
 • szakterületükön döntések előkészítéséhez szükséges szakmai elemzéseket készítésére.

  

Tanterv

Természettudományos alapozó tárgyak 14 kredit. Szakmai alapozó tárgyak 36 kredit. Szakmai törzsanyag 47 kredit. Differenciált szakmai ismeretek 64 kredit. Szabadon választható tárgyak 9 kredt. szakdolgozat 10 kredit.

 

Támogató infrastruktúra

A Földrajzi Tanszékcsoport felügyelte alá 4 db 35 fős, 3 db 20 fős, 1db 120 fős tanterem tartozik és módunk van 2 napon át (összesen 16 órában) a Tanulmányi és Információs Központban (TIK)-ben levő 200 fős termet is használni. A nagytermek újak, ill. felújítottak, multimédiás felszereltségűek, a kisebb tantermek többsége a 80-as években kialakított, kettő felújításra szoruló. A Tanszékcsoport 2 további, számítógépes termet üzemeltet a hét 5 napján. A multimédiás felszereltségű termekben 40, illetve 25 munkaállomás (+tanári gép) található, mind 2 évnél fiatalabb. A gépeken az alapszoftvereken túl, 20 felhasználós jogtiszta - gyakran nagy költségigényű - szakmai szoftverek ArcView, ArcGIS, Erdas, AutoCAD, Surfer stb. is futnak. A rendelkezésre álló idő 35 %-ban biztosítunk a hallgatóknak gyakorlási lehetőséget. A munkaállomások pen-drive használatára fel vannak készítve, a könnyen hozzáférhető csatlakozási pontokat alakítottunk ki. Ezzel is támogatjuk a hallgató otthoni munkáját, illetve az oktatási segédanyagok egyszerű hazavitelét. A munkaállomások strukturált kábelezéssel kapcsolódnak az általunk üzemeltetett switch-ekbe, 100Mbps sebességen. A működést tanszékcsoporti rendszergazda felügyeli. Ezen kívül általános célra mintegy 400 gép áll a hallgatók rendelkezésére a TIK-ben. Az oktatást több garnitúra diavetítő, laptop és projektor segíti.

A tanszékcsoport 5 hallgatói (12-18 fős) laboratóriumot működtet. Ezek főként a B képzést hivatottak kielégíteni. Profiljuk: szedimentológiai (alapvető fizikai és kémiai elemzések), talajtani (fizikai, kémiai paraméterek mérése, tápanyagforgalom-, a talajban előforduló fémszennyezők mérése), vízelemzési. Az utóbbi laborok GVOP pályázati forrásból 2005. áprilistól akkreditált laborok lesznek a mintavételezésben és a fenti elemzésekben. Több mint egy tucat labor szolgálja a tervezett M és a folyó PhD képzés, ill. a kutatás igényeit. Az alábbi fontosabb földrajzi profilú természetföldrajzi laborokkal rendelkezünk, ill. az alábbi speciális elemzéseket tudjuk elvégezni:

 

 • OSL (kormeghatározás) vizsgálat;
 • tápanyagelemzés, szervesanyag meghatározás spektrofotométerrel;
 • pollenanalízis;
 • dendrológiai alapvizsgálatok;
 • nehézfém vizsgálat (Perkin-Elemer 3110-re alapozva feltárással, számítógépes kapcsolattal);
 • széleskörű automatikus terepi mintavétel és elemzési lehetőség (databox rendszer, hordozható laborok).

 

A társtanszékeken számos további elemzési eljárás áll rendelkezésre a diffraktométertől a környezeti háttérsugárzás mérésig.

Az M-PhD és kutatási célra jó felszereltégű számítógépes háttérel rendelkezünk (pl. 3 A1, A0-ás digitalizáló, A3-as szkenner, A0-ás nyomtatók, Erdas, ArcGIS teljes szoftverek, geodéziai GPS-ek, digitális teodolitok).

A tanszékcsoport mintegy 20.000 kötetes könyvtára 2004-től az egységes SZTE központi könyvtárába integrálódott (helyileg is). Itt a hallgatók számára igen jó színvonalú könyvtári szolgáltatások állnak rendelkezésre. Könyvárba a legfontosabb külföldi és minden lényeges hazai folyóirat jár, ezeket a hallgatók használhatják. A külföldi könyvek folyamatosan frissítjük, de választékuk egyenetlen. Az állomány visszakereshető az Egyetemi Könyvtár online katalógusában. Jelentős számú a külföldi cserefolyóiratok száma.

 

Tudományos tevékenység

A tanszékcsoporton jelenleg összesen 35 oktató (2 akadémikus, további 4 egyetemi tanár, 8 docens, 8 adjunktus és 12 tanársegéd), valamint 16 az oktatást, kutatást segítő OM státuszon alkalmazott kolléga dolgozik. Az oktatók kutatási aktivitása tematikailag a lenti táblázatban jelzett 8 témában sorolható. A Szegedi Tudományegyetem országos és nemzetközi szinten egyaránt elismert szakmai múlttal rendelkező K+F kutatást folytató műhelyek dolgoznak a földrajz/földtudomány területén (lásd még 2.1. pontot). A tanszékcsoport kutatási aktivitása hazai összevetésben igen jó, nemzetközi viszonylatban is jó. Jelenleg 10 futó OTKA, 3 futó NFFP, 2 futó Phare jelent nagyobb kutatási feladatot. Sikerrel szerepelt a tanszékcsoport a GVOP és más műszerpályázatokon (ennek keretében labor-akkreditáció folyamatban van és az OSL labor elkészült). A széles nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően kiterjedt ERASMUS kínálattal rendelkezünk hallgatóinknak. Az önálló Földtudományi Doktori Iskolában 42 PhD-s hallgató tanul/kutat.

A tájkutatási témában együtt dolgozó 5 kolléga közül 2 egyetemi tanár, 1 docens és 2 tanársegéd tevékenykedik. Kutatási témák egyrészt a tájak működésének megértésével kapcsolatosak (geoökológiai hatáskapcsolatok, tájháztartás elemzése, mérése dombsági és karsztos mintaterületeken, talaj és szélerózió mérése, predikciója, a tájhasználattal kapcsolatos gyakorlati kérdések feltárása pl. kockázat, veszélytérképezés, optimális hasznosíthatóság). Másrészt az elemzések kiterjednek a tájak szerkezetének pontosabb megértésére. A kutatásokból 2000-től 27 nemzetközi és 42 hazai tanulmány, ill. könyvrészlet született. A munkákra (illetve ebben az időszakban) 144 független hazai és 61 nemzetközi hivatkozást kaptak. A kutatások OTKA, NKFP és FKFP keretében folytak, és folynak. A műhely 7 PhD-s hallgató vezetését látja el. Tagjai a hazai és nemzetközi tudományos életben elismertek (pl. MTA Tud. Biz. Tagság, IGU rendes tagság), aktív kooperációt, szakembercserét és közös kutatást folytatnak külföldi intézményekkel (referenciák: Tübingeni, Kieli, Durhami, Wolwerhamptoni, Frankfurti Egyetem, Lipcsei UFZ), a nemzetközi tudományos közéletben rendszeresen és tervezetten részt vesznek.

Tovább linkek, információk
FFT Hírlevél


Elérhetőségeink:

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatika Kar
Földrajzi és Földtudományi Intézet

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.

Tel.: +36 62 546-348; 544-058
Fax: +36 62 546-384
E-mail: geo@geo.u-szeged.hu


Intézetvezető:
Dr. Pál-Molnár Elemér

Intézetvezető-helyettes:
Dr. Bajmócy Péter