Kezdőlap  Felvételizőknek  Földtudományi BSc  Földtudományi BSc szakleírás

Általános célkitűzések

A képzés célja olyan földtudományi kutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, a földtudományok elméletének és gyakorlatának ismeretében képessé válnak arra, hogy a tudományos életben, a nemzetgazdaság különböző intézményeiben, valamint az ipari erőforrás-kutatásokban önálló szervező és irányító feladatokat lássanak el, és hivatásuknak tekintsék a Föld megismerését és védelmét. Idegennyelv-ismeretük birtokában alkalmasak a nemzetközi szakirodalom követésére, nemzetközi kapcsolattartásra, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 

Az alapfokozat birtokában a földtudományi kutatók alkalmasak:

  • nemzeti és nemzetközi földtudományi megfigyelő- és előrejelző szolgálatoknál, illetve hatósági jogkört gyakorló intézményeknél feladatok ellátására;
  • környezettudományi, erőforrás-kutatási, környezet- és természetvédelmi feladat- és munkakörökben szervezői és koordinációs feladatok ellátására;
  • kutatási projektek megszervezésére, laboratóriumi és terepi mérések végzésére, koordinálására, az eredmények térképi ábrázolására és térinformatikai integrációjára;
  • térbeli és relációs adatok adatbázisba rendezésére, adatbázisok működtetésére, térelemzési, statisztikai módszerek, valamint geotudományi eszközök felhasználásával történő elemzésére;
  • ipari és kommunális létesítmények tervezéséhez, biztonsági elemzéséhez szükséges hatástanulmányok elkészítésére, ilyen vizsgálatokban más szakemberekkel való együttműködésre.

 

Tanterv

Természettudományi alapok 18 kredit. Szakmai törzsanyag 82 kredit. Differenciált szakmai ismeretek 60 kredit. Szabadon választható további szaktárgyak 10 kredit. Szakdolgozat 10 kredit.

 

Támogató infrastruktúra

A képzés tárgyi feltételei a Szegedi Tudományegyetemen biztosítottak.

 

Tantermek, előadótermek, laboratóriumok

A Természettudományi Kar 100 főt meghaladó befogadóképességű előadótermeinek száma hat. A Földrajzi és Földtudományi Intézeton rendelkezésre álló tantermek: Miháltz-terem (40 fő), Grasselly-terem (30 fő), Marczell-terem (36 fő) Teleki-terem (50 fő), Princz-terem (30 fő).

Kisebb, szemináriumok céljára alkalmas terem minden tanszéken található. A tantermek oktatástechnikai felszereltsége jó (írásvetítő, projektor, diavetítő).

A gyakorlati képzés a tanszékcsoport számítógépes kabinetjeiben (60 db gép) és speciálisan kialakított laboratóriumaiban (pl. geokémiai, kőzetmikroszkópiai, régészeti geológiai, szedimentológiai, környezetföldtani, talajtani laboratóriumok) történik. Rendelkezésre áll egy folyamatosan működő, két mérőponttal ellátott meteorológiai mérőállomás is.

A hallgatók rendelkezésére áll a világhírű „Koch Sándor Ásványtani Gyűjtemény”, a „Földtani és Őslénytani Gyüjtemény” és a kifejezetten tanulmányi célra összeállított gyakorló gyűjtemények.

 

Számítástechnika, könyvtár

A Szegedi Tudományegyetem a könyvtár ellátottság megfelel a kor színvonalának. A 2004-ben megnyílt Tanulmányi és Információs Központban kapott helyet a központi könyvtár, amely az SZTE hallgatói számára lehetővé teszi minden szükséges szakkönyv és folyóirat elérését nyomtatott formában, vagy interneten. Az épületben kisebb, 5-15 fős tanulócsoportok számára konzultációra alkalmas tereket is kialakítottak.

 

A szak elvégzéséhez szükséges idegen nyelvi követelmények teljesítésének feltételei

Amint azt a II.4. pontban már bemutatuk a Szegedi Tudományegyetemen elfogadott képzési rendszer szerint az Idegennyelvi Központ biztosítja a hallgatók számára a képzést, a vizsgáztatást és a nyelvvizsgára való felkészülést. A BSc szintű földtudomány szakos hallgatók esetében a diploma kiadásának feltétele egy világnyelvből államilag elismert legalább középfokú C, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga olyan idegen nyelvből, amelyen a szakmának tudományos irodalma van. Második idegen nyelvként hallgatóink a német, francia, olasz, orosz, spanyol nyelvet választhatják. Emellett külföldi, idegen anyanyelvű diákjaink magyar nyelvi órákon vehetnek részt. A nyelvi képzés legfőbb feladata a hallgatók felkészítése az államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsga letételére. Amennyiben a felkínált idegen nyelvi óraszám nem elégséges a felkészülésre, az Idegennyelvi Központ hallgatóink részére kedvezményes nyelvtanfolyamokat indít.

 

Tankönyv, jegyzet

A tananyag elsajátítását a tanszékcsoport oktatói által írt tankönyvek, jegyzetek segítik. Felhasználjuk más hazai egyetemek neves szakemberei által írt tankönyveket és jegyzeteket is. A tanszékek honlapján több kurzushoz oktatási segédletek is találhatók.

 

Tudományos tevékenység

Az SZTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet a földtudomány számos területén végez eredményes kutatásokat. A tanszékcsoport egyik erőssége éppen ez a sokszínűség. A hagyományos és a legújabb kutatások fő témái között említhetjük a magmás és metamorf folyamatok földtanát, ásványtanát, geokémiáját, az ásványi nyersanyagképződés földtani folyamatainak elemzését. A tanszékcsoport oktatói meghatározó szerepet játszottak a hazai szerves geokémiai kutatások (kőolaj, földgáz, olajpala, kőszén, talaj, recens üledékek) elindításában, folyamatos művelésében és a felszín alatti vizek hidrogeokémiai, hidrogeológiai (vízkémia és vízmozgás kapcsolata) kutatásaiban. Az utóbbi években a hidrodinamikai áramlási rendszerek, a paleofluidum fejlődés tér- és időbeli sajátosságai témakörökben kezdődött ígéretes kutatás. A felsorolt témákat, a Fluidum - kőzet kölcsönhatások tudományos műhely keretében művelő csoport bázisát az Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani tanszék dolgozói alkotják, mellettük jelenleg 2 posztdoktori ösztöndíjas, 6 PhD-hallgató és számos diákköri munkát, szakdolgozatot készítő hallgató végez kutatómunkát.

A Földtani és Őslénytani Tanszéken évtizedek óta folyik Magyarország negyedidőszaki fejlődéstörténetének tanulmányozása, a pannóniai képződmények rétegtani, üledéktani, geokémiai és paleoökológiai vizsgálata. A korábbi és, az utolsó évtizedben előtérbe került, régészeti és geomatematikai kutatásoknak megfelelő Környezettörténeti, régészeti geológiai és negyedidőszaki tudományos műhely és a Geomatematikai tudományos műhely közösségét elsősorban a nevezett tanszék jelenlegi és nyugdíjas oktatói, kutatói, PhD- (jelenleg 6 fő) és szakdolgozó hallgatói alkotják.

Az Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszéknek a Földtudományi Bsc-hez kapcsolódó tevékenysége a települések éghajlatmódosító hatásának és a levegő antropogén okokra visszavezethető szennyezettségének kutatására irányul. A tanszék oktatóinak és PhD hallgatóinak nagyobb része (2 PhD hallgató) és néhány diákköri munkát, szakdolgozatot és diplomamunkát készítő graduális hallgató ezekben a vizsgálatokban vesz részt a Városklimatológia tudományos műhely, valamint a Légszennyezettség tudományos műhely keretében.

A Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéken három szakmai műhely működik. A Táj- és környezetkutató tudományos műhely fő szakmai profilja a tájváltozások értékelése, s gyakorlati tevékenységei közül kiemelhetőek talajeróziós vizsgálatok, illetve a különböző léptékű környezetvédelmi programok készítése. Az Alkalmazott geomorfológiai műhely leginkább a recens tájváltozások kvantitatív értékelésében ért el jelentősebb eredményeket. A Geoinformatikai műhely a térinformatika földrajzi alkalmazásaira koncentrál, s alkalmazásával több területen sikerült új eredményeket felmutatni.

Az SZTE TTK földtudományi tudományos műhelyei alapító tagjai az SZTE TTK Környezettudományi Intézetének. Az intézet a környezeti kutatások biológiai, fizikai, földtudományi, kémiai megközelítésű kutatásait koordinálja, a környezettudományi graduális és posztgraduális képzés szakgazdája. A környezetföldtudományi kutatások a Környezetföldtudományi tudományos műhely keretében, a Földrajzi és Földtudományi Intézet valamennyi tanszékének együttműködésével zajlanak. A talaj – üledék – kőzet – fluidum rendszer megismerését, minőségvédelmét, az ivóvíz készletek megőrzését elősegítő kutatások eredményei hozzájárulnak az életminőség javításához.

A felsorolt tudományos műhelyek mindegyike számos külföldi partnerrel, hazai egyetemekkel, kutatóintézetekkel folytat közös kutatásokat.

A tudományos műhelyek eredményességét az oktatók, kutatók és hallgatók publikációs és pályázati tevékenysége, az elért tudományos fokozatok mutatják.

Tovább linkek, információk
FFT Hírlevél


Elérhetőségeink:

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatika Kar
Földrajzi és Földtudományi Intézet

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.

Tel.: +36 62 546-348; 544-058
Fax: +36 62 546-384
E-mail: geo@geo.u-szeged.hu


Intézetvezető:
Dr. Pál-Molnár Elemér

Intézetvezető-helyettes:
Dr. Bajmócy Péter